ИНФОРМАЦИЯ За ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 

До

Кмета на Община Мездра

г-н Иван Аспарухов     

 

 

 

Отговор на подадено възражение

срещу инвестиционно предложение

 

от Николай Свободанов Петров,

управител на „Никсметал Груп” ЕООД, гр. Ботевград

 

 

   Уважаеми г-н Аспарухов,

Запознах се с изпратеното ми възражение, подадено от жители на квартал 101 в гр. Мездра.

   Уведомявам Ви, че опасенията на жителите са неоснователни и безпочвени, поради ред причини:

Недвижимият имот, на територията на който ще бъде обособена площадка за временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали и излезли от употреба МПС, генерирани от бита и промишлеността се намира в Промишлената зона на гр. Мездра. Освен това на територията му вече е съществувал пункт за изкупуване на вторични суровини, като срещу дейността му не са подавани сигнали за нарушения и към момента изразяваме намерение и желание дейността да бъде възстановена, с оглед осигуряване на спокойствие на гражданите и опазване чистотата на града.

   Изкупуването на отпадъците от черни и цветни метали, генерирани от бита има за цел стимулирането на гражданите да предават ненужните им метали, пластмаса, найлон, хартия, ПВЦ и ПЕТ бутилки, а не да бъдат изхвърляни безразборно на нерегламентирани места в града и околностите. Това от своя страна ще предотврати образуването на сметища и замърсяване на въздуха (тъй като е публична тайна, че всичко изхвърлено се пали). Изкупуването на вторичните суровини в значителна степен ще подобри чистотата на града.

   Посредством изкупуването на излезли от употреба МПС ще бъдат освободени паркингите и тротоарите в града от изоставени, бракувани и повредени автомобили, което ще допринесе за по-лесно придвижване на пешеходците, както и за движението на автомобилите.

   Във възражението се изразяват опасения, че тъй като транспортният достъп до пункта ще се осъществява от съществуващата улична мрежа, с която граничи имота – ул. „Ал. Стамболийски”, а на нея е изградена спортна площадка, която ежедневно се използва за игра, както и че ще бъде изградена алея с обособени места за отдих, то преминаването на тежкотоварни превозни средства, превозващи отпадъци крие сериозен риск за децата от квартала.

   Г-н Аспарухов, уведомявам Ви, че притесненията на жителите от квартал 101 са напълно неоснователни. Извозването на отпадъците ще се извършва със специализирани и обезопасени автомобили, с което не се застрашава живота и здравето на живущите в района. От друга страна извозването на отпадъците ще се осъществява само през работни дни, в работно време. Не считам, че това ще обезпокои живущите в района и ще подложи децата им на риск. Водачите на товарните автомобили спазват правилата за движение по пътищата и шофират с особено внимание в районите, в които биха пресичали деца, а именно в близост до спортни площадки. Още повече, че ул. „Ал. Стамболийски” е част от съществуваща улична мрежа на гр. Мездра и по нея се движат и други автомобили и то не само в работните дни.

 

 

 

 

                                                                   С Уважение,

                                                                  Николай Свободанов Петров

                                                                 (управител на „Никсметал Груп” ЕООД)

 

 

 

 

         05.05.2021г.