Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№26.00-82/16.02.2021 г.

 

…във връзка с разширение на инвестиционните намерения и възстановяване дейността на фирмата за обособяване на Площадка за събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци от черни, цветни метали и излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, генерирани от бита и промишлеността, има следното инвестиционно предложение: Изработване на Частично изменение на действащия подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на урегулиран поземлен имот /УПИ/ Ш,пл.№ 1844 , кв. 101г по действащия план за регулация на гр. Мездра, обл. Враца, одобрен със Заповед № 111/20.02.1989г., изменен със Заповед № 153/31.03.2011г. и Заповед № 65/29.01.2018г., ( идентификатор 47714.500.1844 по КККР на гр. Мездра, одобрени със Заповед № РД – 18- 1097/11.05.2018г.) за допълване на конкретното предназначение на имота, отреден със Заповед №65/29.01.2018г. на Кмета на община Мездра за „Бензиностанция с две колонки“ с отреждане и за „Производствена и складова дейност – Пункт за изкупуване на вторични суровини44…..

 

 

Свали Цялото предложение от тук